Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Statut UEHP

Tłumaczenie z języka angielskiego.
Rzym, 8 października 2004 roku.
Umowa dla szpitali prywatnych
Europejskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych
Union Européenne de l’Hospitalisation Privée (UEHP)

REGULAMIN

ROZDZIAŁ I : STRUKTURA I CELE

Artykuł 1. Nazwa, opis i okres trwania

Europejskie Stowarzyszenie zwane „Europejskim Stowarzyszeniem Szpitali Niepublicznych” powstało jako jedno ze stowarzyszeń i federacji krajowych reprezentujących szpitale niepubliczne w Europie. Jest to organizacja niedochodowa i bezstronna. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony i może zostać ono rozwiązane przez Walne Zgromadzenie członków specjalnie zwołane w tym celu.

Artykuł 2: Cele

Celem ogólnym UEHP jest obrona i reprezentowanie interesów szpitali niepublicznych w Europie, stwarzanie politycznych i ekonomicznych warunków, które sprzyjałyby rozwojowi niezależnych inicjatyw w dziedzinie zdrowia, oraz badanie możliwości tworzenia lepszych warunków dla działania i zarządzania szpitali niepublicznych.
W ramach Stowarzyszenie będzie można organizować kongresy i seminaria, wydawać publikacje oraz prowadzić badania, opracowywać projekty oraz programy związane z działalnością publiczna. Będzie ono dążyło do nawiązywania współpracy i tam gdzie to możliwe szukania rozwiązań sprzyjających zgodnej współpracy pomiędzy swoimi członkami. UEHP organizuje sesje plenarne decydujące o ogólnej polityce Stowarzyszenia takiej jak udział niepublicznych szpitali w rozdziale opieki zdrowotnej.

Artykuł 3: Władze Stowarzyszenia

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Rada

ROZDZIAŁ II: CZŁONKOWIE, DELEGACJE KRAJOWE, STRUKTURA GŁOSOWANIA

Artykuł 4

 1. Członkowie stowarzyszenia będą sygnatariuszami organizacji zawodowych.
 2. Walne Zgromadzenia, większością dwóch-trzecich głosów, przyjmuje do członkostwa wszystkie europejskie organizacje krajowe pod warunkiem, że:
  1. Będą one przedstawicielami szpitali niepublicznych działających na zasadach zgodnych z przepisami krajowymi.
  2. Opłacą składkę określoną przez Walne Zgromadzenie w zależności od ilości łóżek, jakie reprezentują.

  Niektóre związki stowarzyszone z danego kraju mogą zostać przyjęte w poczet Stowarzyszenia na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa w ramach umowy krajowej.

 3. Członkowie stowarzyszeni, członkowie obserwatorzy i korespondenci.
  1. Instytucje opieki zdrowotnej lub grupy prywatnych szpitali w krajach gdzie żaden z przedstawicieli stowarzyszenia krajowego nie jest jego członkiem mogą być przyjęci w poczet Stowarzyszenia ze statutem członka stowarzyszonego za Walnym Zgromadzeniu.
  2. Walne Zgromadzenie może przyjąć jakąkolwiek aktywną organizację czy osobę działającą ramach szpitali niepublicznych, prywatnych, które mogłaby wnieść pozytywny wkład w działalność Stowarzyszenia na zasadzie członka ze statusem obserwatora. Członek stowarzyszony kraju, na terenie w którego znajduje się członek kandydat powinien wyrazić zgodę na jego członkostwo.
  3. Walne Zgromadzenie może przyjąć jakąkolwiek aktywną organizację spośród szpitali niepublicznych zainteresowaną działalnością UEHP na członka korespondenta. Wniosek członków stowarzyszonych, obserwatorów i korespondentów poddany jest procedurze, będącej integralną częścią Regulaminu

Artykuł 5

Każde stowarzyszenie będzie reprezentowane przez ilość delegatów równą ilości głosów, które posiadają. Głosy będą liczone od zgodnie z ilością pełnomocnictw bez względu na ilość pełnomocników obecnych.
Delegaci mogą być reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu i w Radzie przez doradców i ekspertów, jeżeli Rada wyrazi na to zgodę.

Artykuł 6

 1. Każdej delegacji krajowej będą przysługiwały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Głosy te zostaną odpowiednio powiększone o:
  • 1 głos dla delegacji reprezentującej od 10.000 – 20.000 łóżek
  • 2 głosy dla delegacji reprezentującej od 20.001 do 40.000 łóżek
  • 3 głosy dla delegacji reprezentującej od 40.001 – 60.000 łóżek
  • 4 głosy dla delegacji reprezentującej od 60.001 – 80.000 łóżek
  • 5 głosów dla delegacji reprezentującej powyżej 80.000 łóżek
 2. Prawo do głosu zależy od wysokości wpłaconej składki.
 3. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu
 4. Członkowie ze statusem obserwatora mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jako konsultanci.
 5. Członkowie ze statusem korespondenta mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jako konsultanci.

 

ROZDZIAŁ III: WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 7

 1. Głosy zostają przegłosowane na Walnym Zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów obecnych, chyba że § 2 stanowi inaczej.
 2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należą:
   1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i członków Zarządu.
   2. Rozpatrywanie i opracowywanie wniosków członkowskich.
   3. Rozpatrywanie spraw przesłanych na ręce członkom stowarzyszenia pod warunkiem, iż zostały one przesłane nie później niż na 15 dni przed terminem Zgromadzenia
   4. Kontrola księgowości.
   5. Ustalanie wysokości budżetu.
   6. Ustalanie wysokości składki.
   7. Ustanowienie siedziby Biura.
   8. Dyskusja nad i wykonanie postanowień zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie.
  1. Wprowadzanie zmian do Zarządzeń Lokalnych, rozwiązanie Stowarzyszenia, powoływanie likwidatorów oraz rozdział środków na specjalnie zwołanym Walnym Zgromadzeniu.
  2. Podejmowanie uchwał dotyczących jednego z punktów §a) 5, 6, 7, 8 i §b) wymaga większości czterech piątych głosów a w przypadku braku quorum trzech czwartych głosów uprawnionych do głosowania. Jeżeli uchwała zostaje przegłosowana połową głosów może ona zostać wprowadzona jako uchwała UEHP pod warunkiem wymienienia nazwy Stowarzyszeń, głosujących za uchwałą. Pozostałe Stowarzyszenia nie są zobowiązane do przyjmowania takiej uchwały. Dla punktów 5 i 6 można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie w celu przyjęcia przedmiotowej uchwały większością głosów.
 3. Jeżeli uchwała dotyczy Unii Europejskiej liczone są jedynie głosy Stowarzyszeń pochodzących z krajów członkowskich.

Artykuł 8

Walne Zgromadzenie wybierze na okres dwóch lat Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Członków Zarządu, a na okres 4 lat Sekretarza Generalnego oraz Europejską Komisję Szpitali Niepublicznych (EKSN).
Do zadań Europejskiej Komisji Szpitali Niepublicznych (EKSN) będą należały wszystkie sprawy związane z Komisja Europejską, a w szczególności:

 1. Badanie i tworzenie sprzyjających warunków do zarządzania instytucjami niepublicznymi specyficznymi dla Komisji Europejskiej.
 2. koordynowanie przygotowań dla ułatwiania zakładania ośrodków niezależnej opieki zdrowotnej na rynku Wspólnoty Europejskiej oraz przygotowanie rynku wewnętrznego dla niepublicznej opieki zdrowotnej.
 3. badanie warunków możliwości uczestniczenia szpitali niepublicznych w usługach szpitalno socjalnych w krajach Unii Europejskiej.
 4. przedstawicielstwo szpitali niepublicznych w ramach Wspólnoty Europejskiej.

 

ROZDZIAŁ IV: RADA – ZARZĄD

Artykuł 9

Walne Zgromadzenie wybierze na okres dwóch lat Komisję złożoną z jednego członka przedstawiciela danego kraju i dwóch członków kraju, które reprezentowane są przez więcej niż 50.000 głosów. Każdy z członków Komisji będzie członkiem mandatowym dla delegacji z danego kraju.
Zgromadzenie wybierze dla każdego wybranego Członka Komisji przedstawiciela posiadającego mandat do reprezentowania danego członka na Zgromadzeniu w przypadku gdyby członek nie mógł brać udziału w posiedzeniu, tak aby każdy kraj mógł być reprezentowany podczas Posiedzeń Rady.

Artykuł 10

 1. Rada wybierze na okres dwóch lat Przewodniczącego Komisji, dwóch wice­przewodniczących, Sekretarza i Skarbnika niezależnie od członków Stowarzyszenia. Będą oni pełnymi członkami Rady.
 2. Stanowiska Przewodniczącego Zgromadzenia, Przewodniczącego Komisji i Sekretarza nie będą sprawowane przez przedstawicieli z tego samego kraju.
 3. Składki nie będą refundowane.
 4. Komisja ma możliwość wybierania Przewodniczącego honorowego, to znaczy członka rady, który będzie miał statut członka konsultanta.

Artykuł l1

W chwili gdy w skład Komisji Administracyjnej wejdzie czternastu członków, Komisja będzie mogła otworzyć biuro składające się z osób wymienionych w Artykule 10.

Artykuł 12

Komisja będzie sprawowała zarząd nad Stowarzyszeniem, opracuje cele i zadania biura.

 1. Rada powołuje Delegata Generalnego, Dyrektora Zarządzającego, który będzie przedstawicielem Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Komisji i Delegat w ramach swojego mandatu będą reprezentowali UEHP.
 3. Przewodniczący będzie działał przy pomocy Sekretarza Generalnego UEHP do spraw Unii Europejskiej.
 4. Komisja Administracyjna wyznaczy odpowiednie osoby współpracujące z Komisją, grupy badawcze i grupy robocze.

 

ROZDZIAŁ V: BIURA

Artykuł 13

Oficjalne Biuro UEHP zarejestrowane zostanie w Rzymie, a biuro operacyjne w Brukseli.

 

 

ROZDZIAŁ VI: SKŁADKI

Artykuł 14

Budżet Stowarzyszenia będzie zatwierdzany co roku na Walnym Zgromadzeniu, które zatwierdzi wysokość składek koniecznych do pokrycia kosztów.
Opłaty będą skalkulowane na podstawie ilości łóżek szpitalnych reprezentowanych przez delegację za danego kraju z minimalną określona ilością 3.500 łóżek, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi inaczej.
Walne Zgromadzenie ustanawia wysokość składek dla członków stowarzyszonych i członków o statucie obserwatora.

 

PRZEPISY CZŁONKOSTWA UEHP DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH,
CZŁONKÓW OBSERWATORÓW I KORESPONDENTÓW

 1. Walne Zgromadzenie zatwierdzi członków stowarzyszonych i członków obserwatorów. Ilość głosów członków stowarzyszonych musi przekroczyć jedną trzecią głosów pełnych członków.
 2. Członkowie stowarzyszeni mogą uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Zarządu i mogą być zapraszani przez Przewodniczącego do udziału w grupach roboczych. Obserwatorzy mogą uczestniczyć w zebraniach Zgromadzenia Generalnego zostać zaproszeni przez Przewodniczącego do uczestniczenia w spotkaniach Zarządu i grup roboczych. Członkowie korespondenci mogą zostać poproszeni i wzięcie udziału w działalności UEHP i są oni uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Członkowie stowarzyszeni posiadają prawo głosu. Obserwatorzy posiadają głos doradczy.
  Korespondenci posiadają głos doradczy.

Stawki członkowskie płacone są przez członków stowarzyszonych, członków obserwatorów i korespondentów, a ich wysokość zostaje określona na Walnym Zgromadzeniu.
Członkowie mogą wpłacać dodatkowe fundusze na rzecz rozwoju UEHP.