Breaking News :

nothing found
22 października 2021

Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

Zaproszenie

na Sprawozdawcze Zebranie Delegatów

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, działając na podstawie § 20 i § 35 ust. 3 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, niniejszym zwołuje na dzień 19.04.2013 roku, na godzinę 11.00 posiedzenie Walnego Zebrania Delegatów, które będzie miało miejsce w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie, ul. Brukselska 7 proponując następujący porządek przebiegu obrad:

 I 11.00 – 12.00

1.Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
2.Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta;
3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów;
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Mandatowej;
5.Sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2012
6.Sprawozdanie finansowe za rok 2012
7.Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2012;
8.Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie zarządu za rok 2012;
9.Przyznanie absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2012;
10.Propozycje i przyjęcie programu działań na rok 2013;
11.Przyjęcie budżetu na rok 2013;
12.Wolne wnioski;
13.Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Delegatów;

W przypadku braku quorum w I terminie i czasie wyznaczonym, zostanie ogłoszona 15 min. przerwa, po której odbędzie się Walne Zebranie Delegatów w II terminie.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych uprzejmie informuje, że zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia:

Ponadto Zarząd informuje również, że delegaci mogą uczestniczyć na Walnym Zebraniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo może zostać udzielone innemu delegatowi, a w przypadku braku takiej możliwości – innej osobie posiadającej zdolność do czynności prawnej. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie i zostać złożone przez pełnomocnika Przewodniczącemu Walnego Zebrania, który odnotuje ten fakt na liście obecności.

Konferencja dotycząca Turystyki Medycznej

12.00 – 12.10 – Andrzej Sokołowski – Prezes OSSP – otwarcie konferencji

12.10 – 12.40 – Lewent Bas – Dyrektor ds. Rozwoju Projektu Turystyki Medycznej w Turcji

12.40 – 14.00 – Panel dyskusyjny do którego zostali zaproszeni przedstawiciele :

  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Ministerstwa Finansów,
  • Ministerstwa Gospodarki,
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • Polskiej Organizacji Turystyki,
  • Polskich Linii Lotniczych
  • Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej,
  • Przedstawiciela branżowego programu promocji turystyki medycznej

Moderator: Piotr Gerber

Dyskusja programowa OSSP

14.00 – 15.00 – dyskusja programowa OSSP

15.00 – 15.30 – lunch

Read Previous

Konferencja pod patronatem OSSP

Read Next

Konferencja – Tuystyka medyczna