Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dt. ubezpieczeń od zdarzeń medycznych

8 lutego br. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia mające na celu wypracowanie rozwiązania kwestii dodatkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Spotkanie otworzył Pan Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP informując, że czyni to na prośbę i w zastępstwie Pani Prezes Renaty Jażdż-Zaleskiej. Jednocześnie podziękował Ministrowi Zdrowia za ponowne spotkanie i wyraził nadzieję, że zgromadzeni usłyszą propozycję rozwiązania problemu wysokich kosztów ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Następnie Pan Jakub Szulc Vice Minister Zdrowia zapewnił, że resort dokłada wszelkich starań, aby znaleźć możliwie szybkie rozwiązanie, które nie będzie skutkowało zmianą ustawy.  Minister przeanalizował różne warianty rozwiązań, od rozmowy z istniejącym TUWem o ich potencjalnym zainteresowaniu wejścia w ten sektor ubezpieczeń, poprzez sprawdzenie możliwości założenia TUWa (Minister może patronować takiemu TUW rozmawiając z Komisją Nadzoru Finansowego), po wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń od zdarzeń medycznych czy zorganizowanie Funduszu Depozytowego.

Zdaniem Ministra Jakuba Szulca najlepszym i najszybszym rozwiązaniem jest rozmowa z ubezpieczycielami i umożliwienie podziały ryzyka między szpitale a ubezpieczyciela. Z informacji przekazanej przez p. Ministra w trakcie negocjacji z PZU SA uzyskano deklarację że będzie możliwość modyfikacji warunków ubezpieczenia w taki sposób by koszt ubezpieczenia uległ zmniejszeniu w stosunku do obecnie oferowanych wysokości składek. Będzie to możliwe w przypadku:

1.Uzgodnienia pomiędzy ubezpieczycielem a szpitalem do jakiej wysokości z kwoty 1,2 mln sumy gwarancyjnej szpital pokryje zobowiązania ugodowe na skutek uznania zdarzenia medycznego przez komisję. W praktyce oznaczać to ma, że szpital  ponosi pełne koszty odszkodowań do łącznej kwoty np. 300 tys.  PLN powyżej, jeśli pojawią się roszczenia to płaci PZU, aż do wyczerpania sumy gwarancyjnej. W takim wypadku koszt ubezpieczenia powinien być niższy o odpowiednio min.25%. Oczywiście jeśli szpital uzgodni, że „bierze na siebie” 600 tys. PLN składka powinna być niższa odpowiednio min. 50%

2.Istnieć ma również możliwość wprowadzenia tzw. „udziału w szkodzie”. W praktyce jest to zasada, że ubezpieczony (tu: szpital) uczestniczy w uzgodnionym procencie w każdej wypłacie. Takie rozwiązanie ma również w konsekwencji zmniejszyć składkę o min. tyle procent ile „bierze na siebie” szpital.

Przykład:  z pacjentem uzgodniono wypłatę kwoty 100 tys. PLN. Ponieważ szpital zobowiązał się w umowie do partycypowania w wypłacie w wysokości 40%, wobec tego ubezpieczyciel wypłaca 60 tys. PLN, a szpital 40 tys. PLN.

Spowoduje to uelastycznienie wysokości składki z jednoczesną możliwością jej zmniejszenia. Według wstępnych wyliczeń oznaczałoby to spadek wysokości składki od 40% do 70% w stosunku do obecnych propozycji. Równocześnie szpitale, które zawarły już umowę mają mieć możliwość jej renegocjowania ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami.

Strona społeczna uznała tą możliwość za interesującą ale wymagającą doprecyzowania zaznaczając, że jest to rozwiązanie tymczasowe i wymagające w przyszłości głębszych zmian w ustawie w zakresie definicji „zdarzenia medycznego” oraz wysokości sumy gwarancyjnej. Ważne, aby we wzorze umowy zapisano, że ubezpieczyciel będący reprezentantem świadczeniodawcy ma możliwość wpływania na oferowaną przez PZU wysokość odszkodowania w przypadku orzeczenia o błędzie medycznym (obecnie zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta po orzeczeniu komisji, ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić wysokość odszkodowania).

Minister Jakub Szulc zapewnił, że w tym tygodniu zostanie podpisane rozporządzenie dotyczące kwot odszkodowań z zakresu ubezpieczeń od zdarzeń medycznych co oznacza, że w przyszłym tygodniu zostanie opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Pozwoli to ubezpieczycielom przeprowadzić rzetelne kwotowanie i być może zachęci inne firmy ubezpieczeniowe do wejścia na rynek ubezpieczeń od zdarzeń medycznych.

Minister poinformował także, że rozmawiał z Wojewodami, którzy mają nie podejmować żadnych radykalnych kroków, w tym kontrolowania szpitali i wykreślania ich z rejestrów.

Prezydent Andrzej Mądrala poinformował, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych kończy przygotowywać wniosek do KNF i ma nadzieję na szybie rozpoczęcie funkcjonowania TUWa jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Kolejne spotkanie ma się odbyć w piątek z udziałem przedstawicieli PZU co pozwoli wypracować wspólnie ramowy wzór umowy, który pozwoli zrealizować cel założony przez Ministerstwo Zdrowia. Spotkanie pozwoli także wyjaśnić wszystkie zgłaszane wątpliwości.

Ministerstwo Zdrowia będzie gwarantem tego rozwiązania, łącznie z reakcją w przypadku np. braku woli ubezpieczyciela do renegocjacji zawartej już umowy.

Minister Zdrowia zadeklarował wolę zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w najbliższych miesiącach.

Read Previous

Informacja ze spotkania Trójstronnego Zespołu

Read Next

Interwencja w sprawie nadwykonań