Breaking News :

nothing found
22 października 2021

Rok 2016

 1. Stanowisko wobec projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 2. Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 3. Stanowisko wobec założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
 4. Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 5. Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 6. Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 7. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
 8. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrootnej.
 9. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (IOWISZ)
 10. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
 11. Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pakiet onkologiczny).
 12. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
 13. Stanowisko wobec projektu rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
 14. Stanowisko wysłane do Ministerstwa Zdrowia wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 15. Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkow publicznych
 16. Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczeo pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Read Previous

Rok 2016

Read Next

Rok 2017