Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Kim jesteśmy?

Historia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych ( do roku 2009 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych) zostało założone 2 grudnia 2002 roku w Gdyni przez  prezesów 14 szpitali.  Najważniejszym celem powołania organizacji było reprezentowanie prywatnych podmiotów przed urzędnikami średniego szczebla. Po trzech latach działalności OSSN zrzeszał  50 szpitali . W 2009 roku  zmieniono nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (OSSP). Obecnie OSSP skupia 103 podmioty  lecznicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju.

Od pierwszych lat działalności członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie także za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do  poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz  równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych  szpitali w Polsce.

Przez 15 lat działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych stało się ciałem opiniotwórczym w zakresie aktów prawnych przygotowywanych przez  Sejm, Ministerstwo Zdrowia itp., choć w pierwszych latach działalności opiniowało projekty jedynie z własnej inicjatywy.

Od 2006 roku OSSP jest członkiem Pracodawców RP, gdzie zainicjowało utworzenie medycznej części tej największej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce. Poprzez Pracodawców RP przedstawiciele OSSP uczestniczą w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej), gdzie mają możliwość m.in. wprowadzania tematów poruszanych podczas obrad.

Władze OSSP zajmują się także edukacją administracji publicznej  w zakresie roli i skali prywatnego sektora opieki zdrowotnej w Polsce. W celu promocji wiedzy na temat istotnej roli prywatnych szpitali w naszym kraju oraz w Europie  OSSP w latach: 2013, 2014 i 2015 zorganizowało Kongresy  Szpitali Prywatnych. Natomiast w 2016 roku stowarzyszenie było współorganizatorem I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP” Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”.  W ubiegłym roku OSSP  wydało pierwszy zeszyt statystyczny „Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce”. W 2017 ukazało się kolejne wydanie tego opracowania.  Obecnie OSSP pracuje nad  Kodeksem Etyki Biznesu Medycznego. Publikacja ta ma się ukazać na początku 2018 roku.

Od 2014 roku stowarzyszenie przygotowuje corocznie  katalog szpitali OSSP. Pierwsza edycja ukazała się w języku rosyjskim w 2014 roku w związku z udziałem członków stowarzyszenia w Międzynarodowych Targach Medycznych w Kijowie (w latach 2014 i 2015).  Druga edycja katalogu  w 2015 roku została wydana  w języku polskim, a trzecia (2016) i czwarta (2017) w wersji polsko-angielskiej.

Od 2003 roku Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych. W latach  2010 i 2015 przedstawiciele polskiej organizacji uczestniczyli  w kongresach UEHP,  które odbyły się w Paryżu oraz Mediolanie. Trzykrotnie władze  Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych gościły w Polsce. Wyrazem uznania dla zaangażowania polskiej organizacji w działaniach UEHP było powierzenie stanowiska Sekretarza Zarządu EUHP  Prezesowi OSSP Andrzejowi Sokołowskiemu.  Funkcję tę pełni nieprzerwanie od ponad dwóch lat.

OSSP zajmuje się także ekonomicznymi aspektami funkcjonowania szpitali. W 2014 roku powstała Medyczna Grupa Zakupowa, która  organizuje centralne zakupy dla OSSP, umożliwiając znaczne obniżenie kosztów działalności, a więc większą ekonomikę leczenia. W ramach centralnych zakupów członkowie stowarzyszenia mają możliwość tańszego nabywania  m.in. leków, urządzeń  i wyrobów medycznych, gazu i energii elektrycznej.

Od 2011 roku członkowie otrzymują co dwa tygodnie newsletter OSSP, który zawiera m.in. informacje o najnowszych projektach i aktach prawne z zakresu ochrony zdrowia,  ciekawe publikacje prasowe, informacje o działaniach zarządu OSSP i nowości od członków stowarzyszenia. Aktualnie rozesłany został 162 numer newslettera.

W 2012 roku władze stowarzyszenia podjęły próbę utworzenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Polskie Szpitale”. Dokumentacja została utworzona lecz na skutek uwarunkowań zewnętrznych projekt nie wszedł w życie.

W dniu 9 czerwca  2017r. Ogólnopolskie stowarzyszenie zostało powołane na członka Komitetu technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Nasze cele

Wspieranie inicjatyw systemowych i własnościowych w ochronie zdrowia mających na celu zwiększenie udziału w rynku usług zdrowotnych podmiotów niepublicznych. 

Reprezentowanie zgromadzonych podmiotów wobec organów państwowych

Przygotowanie wspólnego stanowiska dla płatników za usługi medyczne, dotyczącego systemu ich finansowania.

Nawiązywanie ścisłej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie form zarządzania szpitalami i przekazywanie wzajemne doświadczeń.

Wspieranie inicjatyw integrujących podmioty niepubliczne celem efektywniejszego działania.

Uczestnictwo szpitali niepublicznych w pracach samorządów i urzędów centralnych oraz sejmu i senatu dotyczących ochrony zdrowia.

Uzgadnianie wspólnego stanowiska przy współtworzeniu aktów prawnych i aktów wykonawczych w zakresie ochrony zdrowia.

Nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami.

Współpraca z izbami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia.