Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Informacja ze spotkania Trójstronnego Zespołu

W dniu 1 lutego br. z inicjatywy Pracodawców RP odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w trakcie którego Minister Zdrowia odpowiadając na pytania przedstawicieli Pracodawców RP oraz OSSP wyjaśniało kwestie związane z ubezpieczeniami od zdarzeń medycznych, pielęgniarki operacyjnej oraz bloku operacyjnego. W spotkaniu ze strony Ministerstwa Zdrowia wziął Sekretarz Stanu, Jakub Szulc, Wiceprezes NFZ, Pan Jan Dworak, przez chwile obecny był Pan Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz, oraz Przedstawiciele Departamentów Merytorycznych.

  1. W pierwszym punkcie przedstawiciele Pracodawców RP oraz OSSP zapytali Ministerstwo Zdrowia o kierunek przyjętych rozwiązań w kwestii dodatkowych ubezpieczeń pod zdarzeń medycznych. Jednocześnie poinformowali Ministra Jakuba Szulca, że poziom składki jest nieakceptowany przez szpitale oraz zaapelowali o jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii. W przeciwnym razie wkrótce w Polsce może zniknąć z mapy większość szpitali. Pan Andrzej Mądrala przekazał Ministrowi Zdrowia – Bartoszowi Arłukowiczowi kopię pisma jakie w jednym z województw otrzymały szpitale. W piśmie tym Wydział Zdrowia prosi szpitale o przekazanie kopii dowodu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Odpowiadając na pytania Pracodawców RP oraz OSSP Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Sekretarz Stanu w MZ poprosili o chwilę cierpliwości deklarując wolę jak najszybszego rozwiązania tego problemu. Poinformowali że trwają rozmowy z ubezpieczycielem oraz z Wojewodami, które zakończą się pod koniec tygodnia i od ich wyników będzie zależało jaką decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym Pracodawcy RP poprosili pilnie o kolejne spotkanie w celu omówienia podjętych działań przez MZ.W wyniku dyskusji ustalono, że spotkanie odbędzie się w środę, 8 lutego br.
  2. W kolejnym punkcie zgłoszonym przez Pana Andrzeja Mądralę poprosizono Ministra Zdrowia o wyjaśnienie kulis wprowadzenia obowiązku posiadania tzw. „pielęgniarki operacyjnej” oraz propozycji rozwiązania tego problemu. Przedstawiciel Pracodawców RP poinformował także Ministra Zdrowia, że problem narasta, gdyż NFZ żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających, że ów pielęgniarka jest cały czas w trakcie funkcjonowania oddziału, a nie tylko w trakcie wykonywania operacji jaskry i zaćmy. Odpowiadając Minister Jakub Szulc poinformował, że wymóg ten wprowadzono nie sprawdzając jakie niesie to za sobą konsekwencję. Minister wyjaśnił, że jest przygotowana zmiana rozporządzenia, zgodnie z którą, ma powrócić wymóg posiadania instrumentariuszki, ale rozporządzenie zostanie wprowadzone w życie po zakończeniu kontraktowania. Intencją Ministerstwa Zdrowia jest przyjęcie takiej regulacji, która spowoduje zmianę obowiązku posiadania pielęgniarki wstecznie, od 1 stycznia 2012 r. (jeśli prawo na to zezwoli). Wiceprezes NFZ, Jan Dworak odpowiadając na pytanie przedstawicieli Pracodawców RP poinformował, że w 15 województwach świadczenia z zakresu okulistyki zostały zapewnione, ale faktycznie w poszczególnych województwach trwają jeszcze weryfikacje i mogą pojawiać się problemy, np. w Opolu dwóch z czterech świadczeniodawców nie ma wpisu o pielęgniarce operacyjnej. Jednocześnie poinformował, że w jednym z województwo musiało zostać powtórzone kontraktowanie. OSSP zaapelowało o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych eliminujących ten błąd, aby pacjenci nie mieli ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych.
  3. W trzecim punkcie zainicjowanym przez Pracodawców RP Minister Zdrowia, Jakub Szulc, wyjaśniał przyczyny wprowadzenie obowiązku posiadania bloku operacyjnego dla szpitali chirurgii jednego dnia. Zdaniem OSSP wymóg ten być może jest zasadny, ale powinien zostać wprowadzony z co najmniej rocznym vacatio legis, co umożliwiłoby właścicielom szpitali na dostosowanie się do zmian. Jednocześnie Prezes OSSP podkreślił, że to kolejny dziwny ruch Ministerstwa Zdrowia, który powoduje zaskakiwanie przedsiębiorców zmianami. Minister Zdrowia nie potrafił podać racjonalnych powodów pozostawienia tak krótkiego czasu na dostosowanie się szpitalom jednocześnie informując, że to był błąd. Pracodawcy RP zaapelowali o bardziej przewidywalne działania w trakcie przeprowadzania kolejnych zmian.
  4. W kolejnym punkcie porządku posiedzenie Pracodawcy RP zapytali o projekt rozporządzenia dt. warunków sanitarnych, apelując o przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji, konferencji uzgodnieniowych, tak aby przygotować projekt akceptowalny przez każdą ze stron. Minister poinformował, że w trakcie konsultacji społecznych spłynęły uwagi od ok. 250 podmiotów jednocześnie zadeklarował przeprowadzenie możliwie jak najszerszych konsultacji. Poinformował, że planowane są indywidualne spotkania z podmiotami, które przesłały uwagi w celu ich szczegółowe omówienia. Pracodawcy RP poprosili o pilne przekazanie zestawienia wszystkich uwag, co pomoże lepiej przygotować się do spotkania i kolejnego posiedzenia, na co minister przystał. Zdecydowano, że w kolejnym tygodniu projekt tego rozporządzenia zostanie bardziej szczegółowo omówiony.
  5. Ostatnim punktem porządku posiedzenia zgłoszonym przez Pracodawców RP było podsumowanie kontraktowania świadczeń na 2012 r. ze szpitalami chirurgii jednego dnia. Odpowiadając na naszą prośbę Wiceprezes NFZ przytoczył dane statystyczne. W ubiegłym roku w szpitalach chirurgii jednego dnia kupiono usługi za 291 561 000 zł, w tym roku według planów finansowych wartość kontraktów ma wynosić 331 523 000 zł. Dokładne kwoty będą znane po zakończeniu kontraktowania, które jeszcze trwa. Przedstawiciel OSSP podkreślił, że istnieje potrzeba przeprowadzenia debaty na temat roli i miejsca szpitali prywatnych w publicznym systemie ochrony zdrowia, co pozwoli potencjalnym inwestorom lepiej planować podejmowane inwestycje. Ponownie zaapelował o przeprowadzanie w przyszłości zmian w sposób przewidywalny i umożliwiający dostosowanie się do nich.

Read Previous

Wspólne pismo do Ministra Zdrowia

Read Next

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dt. ubezpieczeń od zdarzeń medycznych