Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

Informacja po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 13 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Pracodawców RP z Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z Panem Markiem Haberem oraz Panem Cezarym Rzemkiem.

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby :

  1. Andrzej Mądrala – Wiceprezes OSSN
  2. Anna Rulkiewicz – Kaczyńska , Prezes Lux Med, Warszawa
  3. Maria Janusz, Prezes Zarządu, Szpital Ojców Bonifratrów w Katowicach
  4. Krzysztof Wypiór – NZOZ Primus
  5. Krzysztof Tuczapski – Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego
  6. Robert Mołdach – ekspert Pracodawcy RP
  7. Grzegorz Byszewski – ekspert Pracodawcy RP

Spotkanie zostało podzielone na dwie części : pierwsza dotyczyła kwestii systemowych oraz wizji Ministerstwa co do przyszłego kształtu systemu ochrony zdrowia, w drugiej części omówiono kwestię podatku VAT w systemie ochrony zdrowia.
W pierwszej części spotkania przedstawiciele Pracodawców RP rozmawiali z Panem Ministrem Markiem Haberem. Na początku przekazano poparcie dla pakietu ustaw zdrowotnych oraz zawartego w nim procesu przekształceń SPZOZów. Pracodawcy RP cieszą się ze zmiany podejścia do niepublicznej ochrony zdrowia i z rezygnacji z ustawowego podziału na podmioty publiczne i niepubliczne. Godne poparcia w projekcie ustawy o działalności leczniczej jest również uznanie każdego świadczeniodawcę za przedsiębiorcę. Pracodawcy RP poprosili Pana Ministra o danie jednoznacznego sygnału, że na rynku istnieje równość niezależnie od formy i własności podmiotów. Równocześnie zauważyli, że oczekują od Pana Ministra deklaracji jak ma wyglądać zdaniem Ministra Zdrowia rozwój sektora prywatnych szpitali za 5, 10 , 15 lat ?. Czy Ministerstwo daje zielone światło dla szpitali jednodniowych z niewielkimi kontraktami, czy preferuje rozwoju dużych, pełnoprofilowych szpitali ze znacznymi kwotowo kontraktami, jak dla szpitali publicznych ?
Zdaniem Pracodawców RP taka informacje byłaby niezwykle cenna dla inwestorów, gdyż determinowałaby ona podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz rozwoju lub konsolidacji sektora.
Pracodawcy zwrócili uwagę, na konieczność uregulowania kwestii „małych obwoźnych szpitali” organizowanych w wynajmowanych oddziałach publicznych szpitali..
Zwrócili się również Pana Ministra o rozważenia idei wprowadzenia instytucji, która będzie analizowała popyt i podaż na usługi medyczne i na tej podstawie sugerowała inwestorom potrzebę inwestowania w konkretny profil świadczeniodawcy. Jednocześnie zaproponowali, aby w momencie nasycenia rynku zamykać go dla nowych świadczeniodawców. W przeciwnym razie kontrakty zostaną jeszcze bardziej rozdrobnione i nie będą gwarantowały możliwości utrzymania się podmiotów prywatnych na rynku.
Ze strony Pracodawców RP padła propozycja wprowadzenie promes dla podmiotów inwestujących. Tym samym Instytucja koordynująca popyt i podaż świadczeń wskazywałaby zapotrzebowanie na konkretne usługi, zaś Ministerstwo Zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantowałby kontrakt określonej wysokości, przez określony czas. Pozwoliłoby to inwestorom na zmniejszenie ryzyka prowadzenia nowych inwestycji i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb płatnika.
Pracodawcy RP zwrócili uwagę na konieczność zliberalizowania rozporządzenia dotyczącego warunków sanitarnych.
Minister Marek Haber próbował wyjaśnić, co jest przyczyną powstawania ZOZ-ów w wynajmowanych salach szpitalnych, wyraził zaniepokojenie faktem, i sugerował zmianę zasad rejestracji ośrodkopw medycznych.
Jednocześnie Minister poinformował, że obecnie trwają zaawansowane prace nad założeniami do projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, które pozwolą wyeliminować wiele ze zgłaszanych problemów. Efektem będzie np. możliwość weryfikowania danych dotyczących zatrudnienia czy sprzętu z faktycznym zasobem stawianym do dyspozycji pacjentów.
Minister Marek Haber zadeklarował kolejne konsultacje i spotkanie z Pracodawcami RP na etapie prac nad projektem ustawy. Równocześnie Ministerstwo poinformowało, że obecną filozofią zawarta w pakiecie ustaw zdrowotnych jest możliwie najszersze uelastycznienie przepisów, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości.
Kolejna sprawa przedstawiona przez naszych przedstawicieli był nowy projekt rozporządzenia w sprawie warunków sanitarnych, który zdaniem Ministra zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw najpóźniej w ciągu miesiąca.
Minister chciałby, aby rynek był otwarty na wszystkich przedsiębiorców, ale zauważa także problem rozdrabniania kontraktów i zbyt dużej konkurencji na rynku występujących w niektórych obszarach. Jednocześnie Minister podkreślał, że dla niego najważniejsza jest jakość kupowanych usług, a nie kto ją świadczy i jednoznacznie poparł równość podmiotów na rynku.
Pracodawcy RP wyrazili oburzenie procesem kontraktowania usług zwłaszcza na terenie małopolski. Poinformowali Pana Ministra, że zdarza się to już co najmniej po raz drugi na taką skalę w tym województwie i tak jak w poprzednim roku tak i w tym najbardziej poszkodowanymi są podmioty niepubliczne. Wyraziliśmy stanowczy sprzeciw dyskryminacji jaka ma miejsce w Małopolsce.
Jednocześnie w odpowiedzi na te problemy Pracodawcy RP przedstawili autorską koncepcję zmiany zasad kontraktowania, która przygotowała Pani Dr Maria Janusz. Chcieliby, aby uwzględniał on znacznie więcej czynników, w tym np. kompleksowość wykonywanych usług, co pozwoli zawierać umowy tylko podmiotom świadczącym najlepsze usługi. Minister Zdrowia poddał w wątpliwość niektóre założenia tej koncepcji, głównie ze względu na techniczne ograniczenia pozyskiwania danych. Pracodawcy RP zobowiązali się je dopracować i przesłać Panu Ministrowi do rozważenia i ewentualnego wykorzystania w przyszłych pracach legislacyjnych.

W drugiej części spotkania Pracodawcy RP rozmawiali z Ministrem Cezarym Rzemkiem. W trakcie spotkania zwrócili uwagę na trzy kwestię związane ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług.
W pierwszej kolejności odnieśli się do obecnie procedowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która może wprowadzić podatek VAT na usługi zdrowotne kupowane pracownikom przez przedsiębiorców. Jednocześnie odnieśli się do już znowelizowane ustawy VAT, która weszła w życie 1 stycznia br. I która zawiera dwa zasadnicze zagrożenia ograniczające rozwój rynku :
1. W definicji usługi w zakresie opieki medycznej w stosunku do analogicznej definicji z ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej usunięto słowa „inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”. Powoduje to, iż część usług zostanie opodatkowana podstawową stawką VAT (np. opieka paliatywna, czy zaświadczenia dla kobiet karmiących piersią, które dostarcza pracodawcy, aby otrzymać dodatkowy czas w trakcie pracy.
2. W artykule tym dodano, że usługa jest zwolniona z podatku VAT pod warunkiem, że jest świadczona przez Zakład Opieki Zdrowotnej, co powoduje istotne ograniczenia dla rozwoju outsourcingu w ochronie zdrowia, a jednocześnie podwyższa koszty niektórych usług, za które płaci szpital o 23%.

Minister Zdrowia poinformował Pracodawców RP, że resort również nie jest informowany do nowelizacjach ustaw podatkowych wnoszonych przez Ministerstwo Finansów. Równocześnie Pan Minister poinformował, że w poniedziałek (17.01.br) będzie miał spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, z Panem Maciejem Grabowskim, z którym spróbuje wyjaśnić zgłoszone przez Pracodawców RP wątpliwości. Minister Cezary Rzemek zobowiązał się do poinformowania Pracodawców RP o wyniku rozmowy.

Read Previous

Gazeta Prawna- nowe kontrakty niższe o 30%

Read Next

NFZ strzeże tajemnic