Aktualności 2011

Stanowisko OSSP do ustawy refundacyjnej

Z dnia: 31 grudnia 2011

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych przygotowało stanowisko odnoszące się do konfliktu środowiska lekarskiego z Ministerstwem Zdrowia w sprawie treści art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spozywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Zdaniem OSSP konflikt nie powinien uderzać w pacjentów, ale jednocześnie niedopuszczalne jest nakładanie wymogu sprawdzania ubezpieczenia pacjenta, w sytuacji, gdy Ministerstwo Zdrowia nie przygtowało jednolitego i wiarygodnego sposbu potwierdzenia opłcania składki zdrowotnej.

Pełna treść stanowiska

Odpowiedź na pismo Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania kontraktowania leczenia jednego dnia

Z dnia: 29 grudnia 2011

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych otrzymało odpowiedź na pismo z dnia 23 listopada 2011 r. , w którym Minister Zdrowia wyjaśnia przyczyny oraz podstawy prawne opóźnienia w wydaniu zarządzenia Prezesa NFZ i w wyniku tego rozpoczęcia kontraktowania w trybie chirurgii jednego dnia.

Link do pisma

Ministerstwo przyznaje się do błędów

Z dnia: 27 grudnia 2011

Ministerstwo Zdrowia 27 grudnia odpisało na wspólne wielokrotne wystąpienia pisemne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Pracodawców RP informujące o problemach związanych z wejściem w życie projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Owe rozporządzenie zmieniane wielokrotnie od września do listopada 2011 r. wprowadziło między innymi obowiązek posiadania pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa operacyjnego dla szpitali wykonujących operacje zaćmy i jaskry oraz koniecznością posiadania przez wszystkie podmioty lecznicze oferujące usługi w ramach chirurgii jednego dnia aparatów USG i RTG w lokalizacji. Problem wynika po pierwsze z braku stosownej ilości pielęgniarek z wykształceniem określonym w rozporządzeniu oraz w terminie dostosowawczym wynoszącym niespełna dwa miesiące.
Minister Zdrowia odpowiadając na pismo przyznał się do błędów i poinformował o rozpoczętych pracach legislacyjnych mających na celu usunięcie błędów w tego rozporządzenia.
Jednocześnie z informacji wynika, że postulat wprowadzenia „pielęgniarki operacyjnej” został zgłoszony w trakcie konsultacji społecznych. Po wnikliwej analizie uwag okazało się, że to NFz postulowało zmianę.

Link do pisma

Z inicjatywy OSSP ma się odbyć posiedzenie Trójstronnego Zespłu ds. Ochrony Zdrowia, który ma wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Informacja o Stanowisku OSSP

Z dnia: 30 listopada 2011

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych od września od momentu przekazania do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego podejmowało wiele działań broniących interesy wszystkich członków. W związku z opublikowaniem w dniu 29 września br. projektu zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne gros działań skoncentrował się na umożliwieniu dalszego kontraktowania leczeniu w trybie jednego dnia. Wszystkie pisma wysyłane do Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia postulowały o opóźnienie procesu kontraktowania dla trybu jednodniowego do czasu wyjaśnienie zmieniających się niezwykle szybko rozporządzeń Ministra Zdrowia określających wymagania stawiane szpitalom. Wnioskowaliśmy o dłuższe vacatio legis dla wchodzących zmian uważając, że pozwoli to dostosować się szpitalom do nowych wymogów. Komunikacja medialna, włącznie z konferencją prasową zorganizowaną w Katowicach, była skoncentrowana na pokazaniu problemów wszystkich szpitali jednodniowych oraz wskazaniu decydentom możliwości ich rozwiązania. W załączeniu upubliczniamy oficjalne stanowiska, przygotowywane przez OSSP lub z inicjatywy OSSP, do projektów zarządzeń lub rozporządzeń, oraz apele do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.

 1. Pismo przewodnieStanowisko do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunkow zawierania i realizacji umów w rodzaju : leczenie szpitalne na 2012 r.
 2. Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwaranotwanych z zakresu leczenia szpitalnego
 3. Pismo w do Prezesa NFZ w sprawie kontraktowania w trybie leczenia jednego dnia
 4. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany wymogów dt. leczenia jednego dnia
 5. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia kontraktownia o kwartał
 6. Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyższych wymogów w leczeniu planowym
 7. Komunikat wspierający chirurgię jednego dnia
 8. Komunikat dt. wyższych wymogów szpitali jednego dnia
 9. Komunikat wspierający chirurgię jednego dnia
 10. Pismo do Ministra Zdrowia z prośba o spotkanie
 11. Pismo do Prezesa NFZ z prośba o spotkanie
 12. Pismo w sprawie rejestrów – prośba o interpretację
 13. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie szerszej intepretacji definicji pielęgniarek operacyjnych
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia